Virtamylly Virtamylly

Tietosuojalauseke

VIRTAMYLLY \ TIETOSUOJALAUSEKE

Tietosuojalauseke

Virtamylly sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tällä sivulla löydät tärkeää tietoa siitä kuinka käsittelemme tietoa.

Tässä tietosuojalausekkeessa kerromme tarkemmin, mm.:

 • millaisia tietoja kerätään ja mihin tarkoitukseen
 • millä perusteella tietoja käsitellään
 • kuinka kauan tietoja säilytetään
 • rekisteröidyn vaikutusmahdollisuudet hänestä käsiteltäviin tietoihin
 • mihin henkilötietoja luovutetaan ja/tai siirretään
 • miten henkilötiedot suojataan
 • kenelle palvelumme on suunnattu
 • miten tietosuojalauseketta voidaan muuttaa
 • mihin rekisteröity voi ottaa yhteyttä

Palveluilla voi olla palvelukohtaisia käyttö- tai tietosuojaehtoja, jotka täydentävät tätä tietosuojalauseketta. Palvelukohtaiset lisäykset tietosuojainformaatioon löytyvät kunkin palvelun verkkosivuilta.

Rekisterinpitäjien yhteystiedot löytyvät tämän tietosuojalausekkeen lopusta.

1. Millaisia tietoja minusta kerätään ja mihin tarkoitukseen?

Keräämme henkilöistä vain ennalta määriteltyjen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja. Käyttötarkoitus määrittää minkälaista tietoa rekisteröidystä kerätään eri tilanteissa. Kerromme tietoja kerätessämme, mitkä tiedot ovat palveluiden käytön edellytys. Mitkä tiedot ovat pakollisia sopimuksen täyttämiseksi ja mitä tiedoja rekisteröity voi kertoa niin halutessaan.

Jaottelemme käsittelemämme tiedot rekisteröidyn antamat tiedot, palveluiden käytöstä kerätyt tiedot, johdettu tieto sekä muualta kerätty tieto seuraavasti:

 1. Kuluttaja-asiakkaan antamat tiedot: Keräämme rekisteröidyn antamia tietoja mm. tuotteiden toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, sisällön ja markkinoinnin kohdentamiseksi sekä sähköiseen tai perinteiseen markkinointiin. Käsittelemämme tiedot ovat olennaisia sopimusvelvoitteiden täyttämisen takaamiseksi.

Käsittelemiimme tietoihin kuuluvat:

 • etunimi
 • sukunimi
 • osoite
 • syntymäaika
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • tilaushistoria
 • toimitushistoria
 • reklamaatiohistoria
 • maksuhistoria
 • tuotesuosikit tai mielenkiinnon kohteet
 • markkinointilupasuostumus
 • puhelutallenteet
 • viestihistoria
 • muut suostumuksella kerätyt tiedot
 1. Yritysasiakkaan tai yhteistyökumppanin yhteyshenkilön henkilötiedot: Keräämme rekisteröidyn tai organisaation antamia tietoja mm. tuotteiden toimittamiseksi ja laskuttamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi, sisällön ja markkinoinnin kohdentamiseksi sekä sähköiseen tai perinteiseen markkinointiin. Käsittelemämme tiedot ovat olennaisia sopimusvelvoitteiden täyttämisen takaamiseksi.

Käsittelemiimme tietoihin kuuluvat:

 • edustetun organisaation nimi
 • y-tunnus
 • etunimi
 • sukunimi
 • osoite
 • syntymäaika
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • tilaushistoria
 • toimitushistoria
 • reklamaatiohistoria
 • maksuhistoria
 • tuotesuosikit tai mielenkiinnon kohteet
 • markkinointilupasuostumus
 • puhelutallenteet
 • viestihistoria
 • muut suostumuksella kerätyt tiedot
 1. Markkinointi-asiakkaan antamat tiedot: Keräämme rekisteröidyn antamia tietoja sähköisen markkinoinnin tekemiseen. Käsittelemämme tiedot ovat olennaisia markkinoinnin toteuttamisessa

Käsittelemiimme tietoihin kuuluvat:

 • sähköpostiosoite
 • viestihistoria
 1. Muualta hankitut tiedot: Saatamme käyttää tietojen päivittämisessä ja ylläpitämisessä ulkopuolisia tietolähteitä. Esimerkiksi Postin osoitetietojärjestelmää, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereitä ja muita vastaavia yksityisiä ja julkisia rekistereitä. Tietojen avulla varmistamme tuotteiden ja palveluiden toimittamisen oikeellisuuden.

 2. Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla palveluiden käytöstä havainnoidut tiedot: Antaako käyttäjä suostumuksen evästeiden käyttöön.

2. Millä perusteella henkilötietoja käsitellään?

Käsittelemme tietoa seuraavilla tietosuojalainsäädäntöön pohjautuvilla perusteilla:

Sopimus: Käsittelemme rekisteröidyn tietoja täyttääksemme sopimusvelvoitteemme tuotteesta, jonka rekisteröity on tilannut.

Suostumus: Voimme käsitellä rekisteröidyn tietoja tehdäksemme sähköistä markkinointia. Pyydämme rekisteröidyn suostumuksen siinä tapauksessa, että käsittelyn tarkoitus muuttuisi.

Oikeutettu etu: Käsittelemme tietoja liiketoiminnan kehittämiseen, tapahtumien toteuttamiseen, väärinkäytösten estämiseen ja selvittämiseen, oikeudellisten vaateiden esittämiseen ja puolustamiseen, palveluidemme käytön analysointiin sekä profilointiin sekä puhelimitse tai postitse tapahtuvaan markkinointiin. Nämä tarkoitukset ovat liiketoimintamme kannalta olennaisia. Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä milloin tahansa.

Lakisääteinen velvoite: Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin rekisteröidyn henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä. Tällöin käsittely perustuu lakisääteisen velvoitteen noudattamiseen.

3. Kuinka kauan henkilötietoja säilytetään?

Säilytämme rekisteröidyn henkilötietoja niin pitkään kuin on tarpeen edellä määritettyjen tarkoitusten toteuttamiseksi. Kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Lähtökohtana tietoa säilytetään 5 vuotta viimeisestä ostotapahtumasta. Rekisteröity voi myös itse vaikuttaa tietojen säilytysaikaan alla kohdassa 5 kuvattujen vaikutusmahdollisuuksien kautta.

Markkinointi-asiakkaiden tietoja säilytetään markkinointitarkoituksiin tyypillisesti niin pitkään kuin henkilö ei ole kieltäytynyt vastaanottamasta markkinointiviestintää. Henkilö voi kieltäytyä markkinoinnista milloin tahansa ja pyytää tietojensa poistamista.

Voimme olla velvoitettuja säilyttämään joitakin henkilötietoja noudattaaksemme kirjanpito- tai muuta pakottavaa lainsäädäntöä myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen. Laskutustietoja säilytetään tyypillisesti toistaiseksi.

4. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?

Virtamylly ei tällä hetkellä kerää käyttäjää koskevia tietoja evästeiden (“cookie”) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla.

Eväste on tiedosto, joka tallennetaan käyttäjän selaimeen. Evästetiedosto sisältää nimettömän tunnisteen, jota käytetään selaimen yksilöintiin ja palvelujen käytön seurantaan.

Käyttäjä voi hallinnoida evästeitä jäljempänä kohdassa 5 kuvatuin tavoin.

5. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia rekisteröidyllä on?

Olemme sitoutuneita tarjoamaan mahdollisuuksia tietosuojaan liittyen. Alla listaamme erilaisia tapoja, joilla rekisteröity voi vaikuttaa tietojen keräämiseen ja käsittelyyn:

Pääsyoikeus: Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä. Jos henkilötietoja käsitellään, rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihin edellyttäen, että tietojen antaminen ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

Tietojen korjaaminen ja poistaminen: Rekisteröidyn pyynnöstä oikaisemme, täydennämme tai poistamme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot.

Tietojen siirtäminen: Rekisteröity voi saada siirretyksi antamansa henkilötiedot, joita käsittelemme automaattisesti suostumuksen tai sopimuksen perusteella.

Suoramarkkinoinnin ja siihen liittyvän profiloinnin kielto-oikeus: Rekisteröidy voi kieltää tietojensa luovuttamisen ja käsittelyn suoramarkkinointia varten painamalla viestin lopussa olevaa linkkiä tai ottamalla yhteyttä.

Vastustamis- ja rajoittamisoikeus: Rekisteröity voi vastustaa käsittelyä, joka perustuu oikeutettuun etuun, henkilökohtaiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella. Esimerkiksi tällaisessa tilanteessa käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, kun arvioidaan perusteita vastustaa käsittelyä. Käsittelyä voidaan rajoittaa myös mm. silloin, kun rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa voimme varmistaa tietojen paikkansapitävyyden.

Suostumuksen peruuttaminen: Rekisteröity voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa ottamalla yhteyttä.

Valitusoikeus: Rekisteröity voi tehdä valituksen viranomaiselle (www.tietosuoja.fi), mikäli hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty tämän tietosuojalausekkeen ja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön vastaisesi.

Rekisteröidyn pyynnöt arvioidaan tapauskohtaisesti. Voimme säilyttää ja käyttää rekisteröidyn henkilötietoja, jos se on tarpeen lainsäädännön velvoitteiden noudattamiseksi, riita-asioiden ratkaisemiseksi tai sopimusten täytäntöönpanemiseksi. Pyydämme oikeuksien käyttämiseksi todentamaan henkilöllisyyden, jotta voimme varmistua siitä, että annamme henkilötietoja vain sille henkilölle, jota ne koskevat. Oikeuksien käyttämiseksi pyydämme käyttämään yhteystietoja jotka löydät kohdasta 11 “Mihin voin ottaa yhteyttä”.

Palveluidemme evästeasetukset: Käyttäjällä on mahdollisuus tutustua evästeasetuksiin, kun hän saapuu sivustolle ensimmäisen kerran. Tarkat tiedot käytettävistä evästeistä löytyy eväste-sivulta.

6. Luovutetaanko tai siirretäänkö henkilötietoja kolmansille osapuolille?

Emme myy, vuokraa, siirrä tai luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille muissa kuin alla esitetyissä tapauksissa:

Virtamylly : Käsittelemme rekisteröidyn henkilötietoja yrityksen sisällä.

Suostumus: Voimme luovuttaa rekisteröidyn tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.

Viranomaiset: Voimme luovuttaa rekisteröidyn henkilötietoja toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten perusteella. Voimassaolevan lainsäädännön mukaisella tavalla.

Tutkimus ja tuotekehitys: Voimme luovuttaa tietoja tieteellistä tai historiallista tutkimusta sekä tuotekehitystä varten edellyttäen pääsääntöisesti, että tiedot on muutettu sellaiseen muotoon, että tiedon kohde ei enää ole niistä tunnistettavissa.

Yritysjärjestelyt: Mikäli järjestelemme liiketoimintaamme, rekisteröidyn henkilötietoja voidaan luovuttaa osana liiketoimintajärjestelyä.

Mielipide- ja markkinatutkimukset: Voimme luovuttaa asiakkaan henkilötietoja mielipide- ja markkinatutkimuskäyttöön, ellei asiakas ole tätä kieltänyt.

Perintä ja oikeusvaateet: Voimme luovuttaa henkilötietoja kolmansille, jos se on tarpeen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, mahdollisten rikkomusten tutkimiseksi taikka oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Käytämme tietojen käsittelyssä alihankkijoita, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että tietoja käsitellään kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön ja tämän tietosuojalausekkeen mukaisesti.

Emme pääsääntöisesti siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle. Tietojen siirto EU- tai ETA-alueen ulkopuolella voi perustua myös rekisteröidyn suostumukseen.

7. Miten henkilötietoni suojataan?

Käytämme tarpeellisia teknisiä tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta käsittelyä vastaan. Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, salaustekniikoiden käyttö, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Pyydämme huomioimaan, että mitkään verkkopalvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Rekisteröity vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

8. Käsitelläänkö palveluissa lasten henkilötietoja?

Palvelumme ei ole suunnattu lapsille, vaan palveluihimme voivat rekisteröityä vain oikeustoimikelpoiset henkilöt. Emme oletusarvoisesti käsittele lasten henkilötietoja.

10. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?

Kehitämme palveluamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

11. Mihin voin ottaa yhteyttä?

Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä yhteydenotto-sivujen kautta löytyviä tietoja käyttäen.